1

Кіру

Денсаулықтың күні мектепте

"Денсаулықтыңкүні"арақазанныңСОШдәстүрліспортмейрамменстал.Бірақбас-басыоларданбіз,жауаптыоныңерекшесініңалқындыруғатырысатынғамұғалімдер-ұйымдастырушылар.Тапжасөспіріммеңгередіқажеттіақпаратты,бәстіңжүйесін,арабағдарлауөмірлі жағдайлардыңоқидыжанасушылықта.

 

Денсаулықтыңкүнімектепте-солспорттыңжәнеденсаулықтыңкөңілдімейрамы.Школьникиосыкүндіөтекүтеді,спортжарыстардапоучаствоватьчтобы,порезвитьсяжәнеподышатьжасауамен.Бала-шағалар-солбіздіңкелешегіміздің.Чтобыолкелешекбол-аман,керекжастайынанбаулы-бала-шағасалауаттыөмірсалты,үйрет-олкспорт.Қажет,арасапаойынның,оқушыларменаралас-бізденбас-басыныңденсаулығыментоқулытақырыптарға,жаса-өнегеліәңгімелерді.Еңайтарлық-кәсіптерспортпен!Школьникимектептіңстадиондегенбарады,қайдаоларужеойынжәнежарыстарбаптаулы.
Арашарттарбүгінгіөмірдің,денсаулықтыңкүнімектепте-солневероятнокерекіс-шара.Біздіңэкологиямыздың,сәннакеселдердіжақсыденсаулықтыңсүйенішінеспособствуют.Бізсез-бала-шағаларғакөмектесугекерекке,неденсаулық-солақиқаттық"біздіңасылқазынамыздың"!Олкүтугекереккесолкездеолшамирасқажұғуболады.Денсаулық-солбірден-бір,несатыпалуболмайдыжәнесат-.
Жарыстыңшарттарыныңөт-бас-басыболды